หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล