หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=st
O2 ข้อมูลผู้บริหาร >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=personnel&cat=1
03 อำนาจหน้าที่ >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=41
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน >> http://sadowlocal.go.th/portal/#module=news&cat=42
O5 ข้อมูลการติดต่อ >> http://sadowlocal.go.th/portal/#module=about
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=43

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=1

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A  >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=forum
O9 Social Network >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=socialnetwork

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&id=85
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=25
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=16

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=23

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=22
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=45
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=46
O17 E-Service >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=47

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=28
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=29
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=8

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=10
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=2
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=18
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=30

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=24
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=31
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=32
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=33
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=34
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=57
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=35

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&id=134
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=49

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=50
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=51

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=52
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=53

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=54

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=27
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=36
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=37

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=55
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน>>  http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=56

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง >> http://sadowlocal.go.th/portal/datas/file/1594794050.pdf
O2 ข้อมูลผู้บริหาร >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=personnel&cat=1
03 อำนาจหน้าที่ >> http://sadowlocal.go.th/old/www.sadowlocal.go.th/index.php/....html
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=3
O5 ข้อมูลการติดต่อ
>> http://sadowlocal.go.th/old/www.sadowlocal.go.th/index.php/....html
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=index&id=1#module=kod

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=1

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 
>> http://sadowlocal.go.th/old/www.sadowlocal.go.th/index.php/q-a.html
O9 Social Network
>> http://sadowlocal.go.th/old/www.sadowlocal.go.th/index.php/social-network.html

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&id=85
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=25
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=16

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=23

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ >> http://sadowlocal.go.th/portal/
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O17 E-Service >> http://sadowlocal.go.th/portal/

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=10
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=10
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=8

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=10
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=2
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=18
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
>> http://sadowlocal.go.th/old/www.sadowlocal.go.th/index.php/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99.html
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม>> http://sadowlocal.go.th/portal/

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร>> http://sadowlocal.go.th/portal/

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต>> http://sadowlocal.go.th/portal/

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร>> http://sadowlocal.go.th/portal/

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน>> http://sadowlocal.go.th/portal/