หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

(Integrity and transparency Assessment: ITA) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=st
                   http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=index&id=128#module=personnel&id=6
O2 ข้อมูลผู้บริหาร >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=personnel&cat=1
03 อำนาจหน้าที่ >> http://sadowlocal.go.th/portal/datas/file/1619680602.pdf
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน >> http://sadowlocal.go.th/portal/datas/file/1650801496.pdf
O5 ข้อมูลการติดต่อ >> http://sadowlocal.go.th/portal/#module=about
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=43

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=1

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A  >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=forum&cat=2
O9 Social Network >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=socialnetwork

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี >> 1650577433.pdf (sadowlocal.go.th)
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน >>1650577594.pdf (sadowlocal.go.th)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >> 1650617975.pdf (sadowlocal.go.th)

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=23

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=22
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ>> http://sadowlocal.go.th/portal/datas/file/1650950670.pdf
                                         http://sadowlocal.go.th/portal/datas/file/1650956569.pdf
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=283
O17 E-Service >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&id=159

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&id=243
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=278
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=280

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ>> ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000.- บาท
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ>> ไม่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000.- บาท
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&id=262
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=263

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=137
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&id=190
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=32
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&cat=19#module=news&id=265
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=151
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=rongreantujarit
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/datas/file/1650950286.pdf

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=forum-write&cat={CATEGORY}
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=286

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=269
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=285

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=282
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=281

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=284

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=275
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=274
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=272
                                                                      http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=273

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=271
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน>>  http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=news&id=270

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง >> http://sadowlocal.go.th/portal/datas/file/1594794050.pdf
O2 ข้อมูลผู้บริหาร >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=personnel&cat=1
03 อำนาจหน้าที่ >> http://sadowlocal.go.th/old/www.sadowlocal.go.th/index.php/....html
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=3
O5 ข้อมูลการติดต่อ
>> http://sadowlocal.go.th/old/www.sadowlocal.go.th/index.php/....html
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php?module=index&id=1#module=kod

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=1

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 
>> http://sadowlocal.go.th/old/www.sadowlocal.go.th/index.php/q-a.html
O9 Social Network
>> http://sadowlocal.go.th/old/www.sadowlocal.go.th/index.php/social-network.html

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&id=85
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=25
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=16

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=23

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ >> http://sadowlocal.go.th/portal/
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O17 E-Service >> http://sadowlocal.go.th/portal/

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=10
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=10
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=8

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=10
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=2
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน>> http://sadowlocal.go.th/portal/index.php#module=news&cat=18
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
>> http://sadowlocal.go.th/old/www.sadowlocal.go.th/index.php/%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b9%87%e0%b8%99.html
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม>> http://sadowlocal.go.th/portal/

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร>> http://sadowlocal.go.th/portal/

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต>> http://sadowlocal.go.th/portal/

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร>> http://sadowlocal.go.th/portal/

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี>> http://sadowlocal.go.th/portal/

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน>> http://sadowlocal.go.th/portal/
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน>> http://sadowlocal.go.th/portal/