หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ทะนวนรัมย์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

 • thumbnail

  นายประดิษฐ์ กำประโคน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

 • thumbnail

  นางสุทิน คุมสุข

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางฐิติรัตน์ พันยา

  นักบริหารงานทั่วไป

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช สุมาลัย

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสุรวดี คงดี

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายชัยชนะ ชมดง

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายบัณฑิต หลอดทอง

  นักวิเคราะหฺ์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายปัญญา สุขประเสริฐ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  จ่าเอก สอง จะแรบรัมย์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  (ว่าง)

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ สายยศ

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวศิรินภา จำปาทอง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายอัฐพล ห่วงประโคน

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายสุเพียร ทะนวนรัมย์

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายชัยภัทร โสมวิเศษ

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • thumbnail

  นายธนกฤต พันยา

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช สุมาลัย

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายชาลี พร้อมเลิศ

  นักวิชาการพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวอรอุมา ธระเสนา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวรัตนา สร้อยสุวรรณ

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาววรรณภา วงศ์สมศักดิ์

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองช่าง

 • thumbnail

  นายปรีชา พันยา

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายวรรณะ โสมศรีแก้ว

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นายช่างเขียนแบบ