หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ทะนวนรัมย์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

 • thumbnail

  นายประดิษฐ์ กำประโคน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา

 • thumbnail

  นางสุทิน คุมสุข

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา