หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายจงรักษ์ เกษมสุขอำไพ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เบอร์ติดต่อ 0878280918

 • thumbnail

  นายที มนแก้ว

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เบอร์ติดต่อ 0801729247

 • thumbnail

  สิบเอกโกมิน กำประโคน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เบอร์ติดต่อ 0843426472

 • thumbnail

  นางสาวปรียานุช เปรียบสม

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เบอร์ติดต่อ 0829629464