หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายทูล ระวังดี

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เบอร์ติดต่อ 0878229004

 • thumbnail

  นายสายเรียบ เกือบรัมย์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เบอร์ติดต่อ 0613136706

 • thumbnail

  นางฐิติรัตน์ พันยา

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เบอร์ติดต่อ 0898481989

 • thumbnail

  นางสาวนุช จอห์นเซ่น

  สมาชิกสภา อบต.สะเดา (ม.6) เบอร์ติดต่อ 0821454712

 • thumbnail

  นางพุ สิทธิสังข์

  สมาชิกสภา อบต.สะเดา (ม.11) เบอร์ติดต่อ 0966987768

 • thumbnail

  นายธีรวัฒน์ มนแก้ว

  สมาชิกสภา อบต.สะเดา (ม.13) เบอร์ติดต่อ 0929813088

 • thumbnail

  นายมัย แพงเจริญ

  สมาชิกสภา อบต.สะเดา (ม.13) เบอร์ติดต่อ 0868667665