หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวณพัชชนันท์ ธนนภัชมนตรี

  นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์ติดต่อ 0632962494

 • thumbnail

  นางสุรวดี คงดี

  นักทรัพยากรบุคคล เบอร์ติดต่อ 0973439109

 • thumbnail

  นางสาวณพัชชนันท์ ธนนภัชมนตรี

  นักพัฒนาชุมชน เบอร์ติดต่อ 0632962494

 • thumbnail

  นายบัณฑิต หลอดทอง

  นักวิเคราะหฺ์นโยบายและแผน เบอร์ติดต่อ 0902192093

 • thumbnail

  นายปัญญา สุขประเสริฐ

  เจ้าพนักงานธุรการ เบอร์ติดต่อ 0986737100

 • thumbnail

  จ่าเอก สอง จะแรบรัมย์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบอร์ติดต่อ 0834145506