หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช สุมาลัย

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสุรวดี คงดี

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายชัยชนะ ชมดง

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายบัณฑิต หลอดทอง

  นักวิเคราะหฺ์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายปัญญา สุขประเสริฐ

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  จ่าเอก สอง จะแรบรัมย์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย