หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นายชาลี พร้อมเลิศ

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทร 0981864610

 • thumbnail

  นายชาลี พร้อมเลิศ

  นักวิชาการพัสดุ เบอร์ติดต่อ 0981864610

 • thumbnail

  นางสาวกุลธิรัตน์ เพ็งจันทร์

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เบอร์ติดต่อ 0930593865

 • thumbnail

  นางสาวอรอุมา ธระเสนา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เบอร์ติดต่อ 0924083367