หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวอรนุช สุมาลัย

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายชาลี พร้อมเลิศ

  นักวิชาการพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวอรอุมา ธระเสนา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้