หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


'เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม'

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวนุชจรี จงจอหอ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  นางสาวนุชจรี จงจอหอ

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาววารินทร์ สนิทประโคน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจารุณีย์ กุยรัมย์

  ครู